پروژه ساخت دستگاه تصفیه آب های گل آلود (حذف کدورت) با ظرفیت 1.500.000 لیتر در شبانه روز
نصب شده در شهرسالند ، دزفول ، استان خوزستان – زمستان 1401
به سفارش آب وفاضلاب استان خوزستان