دستگاه حذف کدورت و تصفیه سیلاب با ظرفیت 43000 لیتر در شبانه روز به سفارش شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان