پروژه تصفیه سیلاب دره باد شهرستان مرودشت استان فارس با ظرفیت 1300000 لیتر در شبانه روز. نصب شده در کانتینر 12 متری