تصفیه آب سیلاب رودخانه خانببین استان گلستان در سال 1393 کدورت سیلاب 32800 NTU و آب تولیدی دستگاه 0.73 NTU