تولیدکننده دستگاه‌ تصفیه سیلاب

تصفیه سیلاب و آب‌های گل‌آلود افق روشن صحرا

در سال 1390 پس از سیل پاکستان با درخواست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی این شرکت وارد حوزه‌ی تصفیه سیلاب گردید و پس از یک سال موفق به ساخت ممبران تصفیه سیلاب برای اولین بار بدون مشابه داخلی و خارجی گردید.

دستگاه موردنیاز این سیستم در شرکت طراحی و ساخته و پس از تائید آزمایشگاه های شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی و آب و فاضلاب استان تهران و ثبت اختراع آن برای این استان‌ها دستگاه‌هایی ساخته و برای تصفیه سیلاب و آب‌های گل‌آلود و بحران مورد استفاده قرار گرفت.

ظرفیت دستگاه‌‌های تولیدی تصفیه سیلاب و آب‌های گل‌آلود (حذف کدورات)